Στρατηγικές Προτεραιότητες

 
Οι Στρατηγικές Προτεραιότητες του Συνδέσμου είναι οι ακόλουθες:  

Η προαγωγή και κατοχύρωση του επαγγέλματος και του έργου των στελεχών του τομέα ως στρατηγικοί επαγγελματικοί και κοινωνικοί εταίροι.
Η μελέτη, η έρευνα και η επιμόρφωση στον τομέα  Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Προσωπικού) μέσω δραστηριοτήτων είτε από τον ίδιο το Σύνδεσμο και τα μέλη του, είτε με την υποστήριξη άλλων προσώπων και οργανισμών που έχουν την αναγκαία εξειδίκευση στον τομέα.   
Η αναβάθμιση του επιπέδου και η διαφύλαξη της αξιοπρέπειας του επαγγέλματος καθώς και της επαγγελματικής φήμης του Συνδέσμου.
Η παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα εντός της Κύπρου και διεθνώς καθώς και η ενημέρωση των μελών και άλλων ενδιαφερομένων.
Η ανάπτυξη συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των μελών του Συνδέσμου.
Η μελέτη και προώθηση νομοθεσιών / κανονισμών και καλών πρακτικών σε συνεργασία με άλλους φορείς αναφορικά με θέματα που εμπίπτουν στον τομέα.
Η δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με άλλους Συνδέσμους, Σώματα και Οργανισμούς εντός και εκτός Κύπρου.