Όραμα και Αποστολή

 

Η αποστολή μας είναι η ενεργή υποστήριξη, εκπροσώπευση και συμβολή στην ανάπτυξη του επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού σε όλη την Κύπρο.

Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στην επιμόρφωση της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και κοινωνίας, γενικά, όσον αφορά την καίρια σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου στην επιτυχία των οργανισμών τους και στη βελτίωση του επιπέδου των επαγγελματιών Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) στην Κύπρο μέσω της εκπαίδευσης, έρευνας και παροχής ευκαιριών για συνεργασία και ανταλλαγή.

Η βασική μας προτεραιότητα είναι να προωθήσουμε:

Τον στρατηγικό ρόλο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ως
    σημαντικό επιχειρηματικό και κοινωνικό εταίρο

Τις "Βέλτιστες Πρακτικές" Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τη συνεχή μάθηση και ανάπτυξη                                              
Τη συνεργασία, επιστημονική έρευνα και δικτύωση                                                                      
     
“Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can change the world”.

                        ― Joel Barker   
                                            
 
Επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο και μάθετε περισσότερα σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες του ΚυΣυΔΑΔ:

ΚυΣυΔΑΔ – Στρατηγικές προτεραιότητες