Τέλη Συνδρομής

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  ΤΕΛΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
 Ομότιμο Μέλος
   €50
 Πλήρες Μέλος
   €50
 Συνδεδεμένο Μέλος
   €30
 Φοιτητικό Μέλος
   €10
 
Οργανισμός - Μέλος
   
 Μέχρι 30 εργαζόμενους     €95
 Από 31-100 εργαζόμενους
   €200
 Από 101 – 500 εργαζόμενους    €300
 Από 501 + εργαζόμενους
   €380
 
Συνταξιούχοι - Μέλη
(σύμφωνα με το
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
“Συνταξιούχοι” θεωρούνται μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει
το 65ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
Οποιαδήποτε Μέλη του Σύνδεσμου έχουν αφυπηρετήσει πρόωρα,
δε θεωρούνται “Συνταξιούχα”.
 

 

€20* Τα μέλη που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου καταβάλλουν το πλήρες ποσό της ετήσιας συνδρομής. Τα μέλη που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου πληρώνουν το ½ της ετήσιας συνδρομής.

* Υπάρχει έκπτωση 20% για τις ετήσιες συνδρομές των μελών που προπληρώνουν για τρία χρόνια.

*Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως, για την περίοδο Ιανουαρίου 2017 – Δεκεμβρίου 2017, προσφέρει 1 χρόνο δωρεάν συνδρομή στο Σύνδεσμο σε υφιστάμενα και νέα μέλη του που είναι άνεργα νοουμένου ότι παρουσιάζουν τα απαιτούμενα επίσημα έγγραφα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 
Μέθοδοι Πληρωμής της Συνδρομής