Φοιτητικό Μέλος (Student Member)

 

Κριτήρια

1.  Φοιτητής με εγγραφή σε Πανεπιστήμιο ή σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό με σπουδές στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ή σε σπουδές του τομέα Επιχειρήσεων (Business) που περιλαμβάνουν στο βασικό κορμό (core/major) θέμα(τα) σχετικά με τον κλάδο Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ή/και παρακολουθεί μαθήματα για προετοιμασία απόκτησης ισοδύναμου  επαγγελματικού προσόντος, το οποίο παρέχεται από Εθνικό Σύνδεσμο (National Association) ο οποίος είναι μέλος (Member-Country) του World Federation of People Management Associations (www.wfpma.com).  

Κανένα μέλος δεν μπορεί να παραμείνει στην εν λόγω κατηγορία για περίοδο πέραν των οκτώ χρόνων. Εάν επιθυμείται η παραμονή στο Σύνδεσμο ως μέλος, τότε απαιτείται η αποστολή νέας αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τη διαδικασία όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Πολιτικής.