Λειτουργίες

 

Ένα από τα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και πηγή μεγάλης περηφάνιας είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των λειτουργιών του Συνδέσμου εκτελούνται από εθελοντές.

Η βασική εργασία του Συνδέσμου εκτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ η διαχείριση του γραφείου και οι σχέσεις με τα μέλη είναι κάτω από την ευθύνη του/της Λειτουργού του Συνδέσμου.

Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου ενισχύεται περαιτέρω από τις διάφορες Επιτροπές που αποτελούνται από μέλη-εθελοντές, οι οποίοι αναλαμβάνουν σημαντικές δραστηριότητες όπως λ.χ. τη σύνταξη και δημοσίευση των διαφόρων εκδόσεων του Συνδέσμου, τη διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων, όπως το Ετήσιο Συνέδριο, την ανταλλαγή επισκέψεων εντός της Ευρωπαικής Ένωσης μέσω του προγράμματος Leonardo και πολλά πολλά άλλα.

Οι δραστηριότητες του Συνδέσμου πραγματοποιούνται με βάση το  Καταστατικό, το Εγχειρίδιο Πολιτικής και το Εγχειρίδιο Λειτουργιών και την Πολιτική Επεξεργασίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυ.Συ.Δ.Α.Δ. έχει την αποκλειστική ευθύνη αναθεώρησης, ενημέρωσης ή και αλλαγής των εγγράφων αυτών.

Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε ένας Κώδικας με σκοπό τον καθορισμό των επιθυμητών επιπέδων Επαγγελματικής Πρακτικής και Δεοντολογίας.