Κατηγορίες Μελών

 

Στο Σύνδεσμο υπάρχουν πέντε κατηγορίες μελών:

Ομότιμο Μέλος         (FCyHRMA)   
Πλήρες Μέλος          (MCyHRMA)
Συνδεδεμένο Μέλος  (ACyHRMA)
Φοιτητικό Μέλος      
Οργανισμός- Μέλος 

Τα Ομότιμα Μέλη (Fellow Members), τα Πλήρη Μέλη (Full Members) και τα Συνδεδεμένα Μέλη (Associate Members) έχουν το δικαίωμα να αναγράφουν μετά το όνομα τους τα ανάλογα διακριτικά (designations), δηλαδή FCyHRMA, MCyHRMA, ACyHRMA