Υποχρεώσεις Μελών

 

Τα μέλη έχουν υποχρέωση:
Nα τηρούν τις πρόνοιες του Καταστατικού και του Εγχειριδίου Πολιτικής καθώς και τις γενικές και ειδικές αρχές του Κώδικα Επαγγελματικής Πρακτικής και Δεοντολογίας του Συνδέσμου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Καταστατικού.
Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις  των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου.
Να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύνδεσμο εντός των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.
Να συμπεριφέρονται με επαγγελματική αξιοπρέπεια και μέσα στα πλαίσια των αρχών του Κώδικα Επαγγελματικής Πρακτικής και Δεοντολογίας του Συνδέσμου.
Να προσπαθούν να συμμετέχουν σε όσο το δυνατό περισσότερες εκδηλώσεις του Συνδέσμου και γενικά με τη δράση τους να εξυπηρετούν και να προάγουν τους σκοπούς του Συνδέσμου.
Να γνωρίζουν τη διαδικασία τερματισμού  της ιδιότητας μέλους στο Σύνδεσμο.
Να κρατούν ενήμερο το Σύνδεσμο σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας.