Πλήρες Μέλος (Full Member)

 

Κριτήρια

1.  Κάτοχος Πανεπιστημιακού πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού πανεπιστημιακού τίτλου σε συναφή κλάδο με τον τομέα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και 3 χρόνια πείρας σε ρόλο στον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει στο Εγχειρίδιο Πολιτικής τους συναφείς κλάδους με τον τομέα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

               ‘Η

2.  Κάτοχος οποιουδήποτε Πανεπιστημιακού πτυχίου  και  κάτοχος ισοδύναμου  επαγγελματικού προσόντος το οποίο παρέχεται από Εθνικό Σύνδεσμο (National Association) ο οποίος είναι μέλος (Member-Country) του World Federation of People Management Associations (www.wfpma.com) και 3 χρόνια πείρας σε ρόλο στον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού.

                Ή

3.  Κάτοχος οποιουδήποτε Πανεπιστημιακού πτυχίου και 10 χρόνια πείρας σε ρόλο στον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού με την προϋπόθεση όπως αποκτηθεί εντός 5 ετών, από την ημερομηνία εγγραφής στον Κυ.Συ.Δ.Α.Δ., ισοδύναμο  επαγγελματικό προσόν  το οποίο παρέχεται από Εθνικό Σύνδεσμο (National Association) ο οποίος είναι μέλος (Member-Country) του World Federation of People Management Associations (www.wfpma.com).