Επιτροπή Δεοντολογίας

 

Αποστολή
Ο Κώδικας έχει σκοπό να καθορίσει τα επιθυμητά επίπεδα Επαγγελματικής Πρακτικής και Δεοντολογίας των Μελών του Συνδέσμου. Η πλήρης αποδοχή του Κώδικα είναι υποχρεωτική για όλα τα Μέλη του Συνδέσμου.

 

Η Επιτροπή Δεοντολογίας συστάθηκε με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης των αρχών του Κώδικα Επαγγελματικής Πρακτικής και Δεοντολογίας από τα μέλη του Συνδέσμου. Η Επιτροπή διερευνά και αποφασίζει στην περίπτωση που υπάρχει επώνυμη γραπτή καταγγελία για μια συγκεκριμένη παράβαση του Κώδικα από ένα Μέλος του Συνδέσμου.

 

Μέλη

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη του Συνδέσμου τα οποία διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και η θητεία διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση της Επιτροπής πρέπει να εγγυάται την απαραίτητη εμπεριστατωμένη εξέταση και αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης της αναφερόμενης παράβασης καθώς και την ανεξαρτησία της κρίσης της Επιτροπής από προκαταλήψεις και αθέμιτες επιρροές. 

Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται με γνώμονα το ενδιαφέρον τους να συνδράμουν στην πλήρη εφαρμογή του Κώδικα και την εμπειρία/εξοικείωσή τους με θέματα ηθικής και δεοντολογία.

Μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας για την περίοδο 2019 - 2021            


   
 
   
Αρτέμης Αρτεμίου     Βίκυ Χαραλάμπους
  Νέλσον Νεοκλέους