Επιτροπές & Ομάδες Εργασίας

 

Οι Επιτροπές και οι Ομάδες Εργασίας συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία και στην υλοποίηση του γενικότερου έργου του Συνδέσμου.

Οι Επιτροπές προσφέρουν στα Μέλη μας την ευκαιρία δικτύωσης και μέσω της συμμετοχής σε αυτές μπορούν να αναπτύξουν μεταβιβάσιμες και εξειδικευμένες δεξιότητες.

Οι Ομάδες Εργασίας αποτελούνται από
εμπειρογνώμονες, οι οποίοι συνήθως διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνεργάζονται για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου.  

Στο παρόν στάδιο ο Σύνδεσμος διατηρεί τις ακόλουθες Επιτροπές:
Επιτροπή Εκδόσεων
Επιτροπή Συντονισμού: Λεμεσός και Πάφος

 
Άλλες Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας, που έχουν συσταθεί κατά καιρούς, ασχολήθηκαν με τα ακόλουθα θέματα: εκπαιδεύσεις, ΕΚΕ, έρευνα, δημόσιες σχέσεις, διεθνείς σχέσεις, εργασιακές σχέσεις, Καταστατικό.

Ad-Hoc Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας συγκροτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυ.Συ.Δ.Α.Δ. για συγκεκριμένες περιπτώσεις/στόχους. 


Οι Επιτροπές και οι Ομάδες Εργασίας αποτελούνται από μέλη – εθελοντές κάτω από την καθοδήγηση του Συντονιστή και του υπεύθυνου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όλα τα μέλη του Συνδέσμου (οποιασδήποτε κατηγορίας) δικαιούνται και μπορούν να συμμετάσχουν στις Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας, αρκεί να έχουν διάθεση να προσφέρουν με συνέπεια και ουσία στις εργασίες των Επιτροπών / Ομάδων Εργασίας. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.